top of page

Verder verloop CORONA-maatregelen


Verlenging van het overbruggingsrecht voor juni

Het overbruggingsrecht wordt verlengd tot en met 30 juni 2020 voor wie ook in de maand juni nog verplicht gesloten is of zeven opeenvolgende kalenderdagen zijn activiteit onderbreekt.


Deze keer wordt het overbruggingsrecht niet automatisch verlengd. Als je de uitkering voor juni wil ontvangen, zal er een nieuwe aanvraag moeten ingediend worden. Omdat de wetgeving nog niet klaar is, is dat op dit moment nog niet mogelijk.


Wat met klanten in de bouwsector?

In de bouwsector, voor elektriciens en voor elektro-installateurs golden van 1 tot en met 3 mei 2020 nog zware beperkingen, waardoor deze sectoren (voor de toekenning van het overbruggingsrecht) beschouwd worden als sectoren met verplichte sluiting. Daarom hebben zelfstandigen in deze sector ook voor de maand mei nog automatisch recht op de overbruggingsuitkering.


Onderbreking door de coronacrisis

Je kan natuurlijk enkel aanspraak maken op het crisis-overbruggingsrecht wanneer je de activiteiten daadwerkelijk door de coronacrisis onderbreekt. Liggen de werkzaamheden sowieso elk jaar een poosje stil, bijvoorbeeld wegens onderhoudswerken, jaarlijkse vakantie of omdat dit eigen is aan de teelt van bepaalde gewassen in de landbouwsector, dan kom je op basis daarvan niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht. Er moet met andere woorden een oorzakelijk verband zijn tussen de coronacrisis en de onderbreking van de activiteit om in aanmerking te komen voor het crisis-overbruggingsrecht.Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen
De regering besliste om een tijdelijke ouderschapsuitkering in te voeren voor zelfstandigen met kinderen. Zelfstandigen die als gevolg van de coronamaatregelen hun activiteit in mei en/of in juni verminderen om voor hun kinderen te zorgen, komen in aanmerking voor de uitkering.

OPGELET

Ontvang je voor mei en/of juni de uitkering in het kader van het overbruggingsrecht? Dan kom je voor die maand(en) niet in aanmerking voor de ouderschapsuitkering.


Voorwaarden

Een of meerdere kinderen

De ouderschapsuitkering is bedoeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de maanden mei en/of juni door de coronamaatregelen hun zelfstandige activiteit hebben verminderd om voor hun kind(eren) te zorgen. Het kan gaan om een biologisch kind, een geadopteerd kind of een pleegkind. 

De leeftijd van het kind is van belang. De maatregel is er voor ouders van 

  • kinderen die in 2020 niet ouder dan 12 jaar zijn (geboren in 2008 of later)

  • kinderen met een beperking die in 2020 niet ouder dan 21 jaar zijn (geboren in 1999 of later)

Voor sommige kinderen met een beperking geldt geen leeftijdslimiet. Het gaat om kinderen die gewoonlijk gebruikmaken van een ‘intramurale of extramurale dienstverlening’ (zoals bv. opvang in een dagcentrum of hulp aan huis).


Welke zelfstandigen? 

Om in aanmerking te komen voor de uitkering moet je in het tweede kwartaal van 2020 aangesloten zijn als zelfstandige.

  1. De maatregel is bestemd voor zelfstandigen die in het tweede kwartaal van 2020 aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep (inclusief ‘primostarters’) of als meewerkende echtgenoot maxistatuut

  2. Wie in het tweede kwartaal van 2020 aangesloten is als student-zelfstandige, als zelfstandige in bijberoep of als zelfstandige in hoofdberoep met toepassing van de gelijkstelling met een bijberoep (‘artikel 37’) komt in aanmerking voor zover de wettelijke voorlopige bijdrage van het tweede kwartaal van 2020 minstens 745,51 euro bedraagt. Hetzelfde geldt voor zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar hebben bereikt, maar (nog) geen pensioen genieten. Zelfstandigen die wel een rustpensioen genieten, komen niet in aanmerking voor de ouderschapsuitkering.


Hoeveel bedraagt de uitkering?

Deze nieuwe maatregel voorziet in een maandelijkse uitkering voor de maanden mei en/of juni. De uitkering bedraagt 532,24 euro per maand.

Vorm je een eenoudergezin, dan bedraagt de uitkering 875 euro per maand. Om aanspraak te maken op dat hogere bedrag, moet je uitsluitend met één of meerdere kinderen samenwonen, van wie je er ook minstens één ten laste hebt.


Cumulatie met andere uitkeringen?

De tijdelijke ouderschapsuitkering wordt ingevoerd voor de maanden mei en/of juni 2020 en wordt toegekend per maand. De uitkering kan niet worden gecumuleerd met een andere uitkering als zelfstandige in dezelfde maand

Je komt dus niet in aanmerking voor de ouderschapsuitkering als je voor diezelfde maand een van volgende uitkeringen ontvangt:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een moederschapsuitkering, een adoptie-uitkering of pleegouderverlofuitkering als zelfstandige (uitbetaald door je ziekenfonds).

  • een uitkering in het kader van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, een uitkering als zelfstandige mantelzorger, een vaderschaps- of geboorte-uitkering (uitbetaald door je sociaal verzekeringsfonds).

  • een rustpensioen (uitbetaald door de Federale Pensioendienst). Je kan de tijdelijke ouderschapsuitkering wel combineren met een overlevingspensioen of een overgangsuitkering, voor zover je tot de juiste bijdragecategorie behoort (zie boven).

Als je voor de maanden mei en/of juni reeds een dergelijke uitkering ontvangt, heeft het dus geen zin om de ouderschapsuitkering aan te vragen voor mei en/of juni.

De ouderschapsuitkering mag wel worden gecumuleerd met een uitkering toegekend in een ander sociaal statuut, bv. als werknemer of als ambtenaar. Zo kan je in dezelfde maand de ouderschapsuitkering als zelfstandige cumuleren met een werkloosheidsuitkering of met een uitkering in het kader van ouderschapsverlof als werknemer.  


Hoe vraag je de ouderschapsuitkering aan?

De aanvraag moet ten laatste op 30 september 2020 worden ingediend. Het is momenteel nog niet mogelijk om de ouderschapsuitkering aan te vragen.Comments


bottom of page