top of page

Update - Uitbreiding voor gepensioneerden en zelfstandigen in bijberoep - Wat met de bouwsector?
De uitbreiding is voorzien voor zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerde zelfstandigen met een zelfstandig inkomen tussen € 6.996,00 en e 13.993,00 per jaar, die gedwongen worden om hun zelfstandige activiteit (geheel of gedeeltelijk) gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen te onderbreken tussen 1 maart en 30 april.

Zij hebben recht op een halve financiële uitkering ten belope van maximaal: • 645,85 euro/maand (zonder gezinslast) of • 807,05 euro/maand (met gezinslast).


Voor de maanden maart en april kan je maximaal een halve uitkering overbruggingsrecht aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht. Opgelet: het betreft het maximale bedrag waarop de zelfstandige in bijberoep / actieve gepensioneerde zelfstandige aanspraak kan maken. Indien hij of zij reeds een vervangingsinkomen geniet, wordt de financiële uitkering mogelijk verminderd. M.a.w. cumulatie van de uitkering overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is in bepaalde gevallen wel mogelijk.

Voorbeelden: De zelfstandige geniet een tijdelijke werkloosheidsuitkering in de maanden maart en april 2020. Indien hij de voorwaarde in het kader van de onderbreking vervult, kan hij van de uitkering overbruggingsrecht genieten in maart en april, en dit ondanks het feit dat hij in die maanden reeds een tijdelijke werkloosheidsuitekring genoot/geniet. De zelfstandige geniet een pensioen sinds 1 december 2019, maar oefent daarnaast een zelfstandige activiteit uit. Indien hij de voorwaarde in het kader van de onderbreking vervult, kan hij van de uitkering genieten in maart en april (maximaal een halve uitkering) en dit ondanks het feit dat hij in deze maanden reeds een pensioen genoot/geniet. Opmerking: Indien de zelfstandige de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht geniet en in diezelfde maand arbeidsongeschikt wordt erkend, zal hij ten vroegste uitkeringen ontvangen van zijn ziekenfonds op de eerste dag van de volgende maand De cumul van de halve uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is voor deze twee categorieën bovendien slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de halve uitkering en het andere vervangingsinkomen per maand het bedrag van maximum 1.614,10 euro niet overschrijdt. In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding. Voorbeeld: Hij of zij geniet een pensioen van 1.100 euro, dan heb je bijkomend nog recht op een uitkering overbruggingsrecht van 514,10 euro. Speciale gevallen: De student-zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro (= geïndexeerd inkomen), komen in aanmerking voor maximaal een halve uitkering. Voor hen geldt de bijkomende beperking inzake cumulplafond. De zelfstandigen met toepassing van artikel 37 wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van 3 jaar terug dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 euro (= geïndexeerd inkomen), komen in aanmerking voor maximaal een halve financiële uitkering. Voor hen geldt ook de bijkomende beperking inzake cumulplafond. Zelfstandigen met startdatum 01/01/2018 of later, komen niet in aanmerking voor een halve uitkering. Aanvragen is momenteel nog niet mogelijk. Tot slot (voor wie het niet gelezen heeft in de media): De federale uitkeringen staan volledig los van de Vlaamse premies. Wie al recht had op de éénmalige (en belastingvrije) Vlaamse compensatiepremie van 1.500 euro, behoudt die en krijgt er dus 645 euro per maand bovenop – tenzij de Vlaamse regering ineens zou beslissen om die maatregel terug te draaien nu er federale hulp komt. Komt er een vervolg bij die laatste zin??? Onze updates zullen het uitwijzen😊. 

Moeten bouwbedrijven verplicht sluiten?

Neen, bouwbedrijven zijn niet verplicht te sluiten.

Toch wordt de bouwsector zwaar getroffen door de verplichtingen rond social distancing in de strijd tegen COVID19, omdat het crisiscentrum, de inspectiediensten en de politie streng toezien op de naleving van de regels.


Daarom wordt de bouwsector voor de toekenning van het overbruggingsrecht beschouwd als een sector die verplicht moet sluiten. Zij hoeven geen 7 opeenvolgende kalenderdagen te sluiten om de uitkering te krijgen.

Hebben zelfstandigen die actief zijn in de bouwsector recht op het overbruggingsrecht?

Zelfstandigen uit de bouwsector hebben als gevolg van deze interpretatie automatisch recht op een uitkering overbruggingsrecht voor de maanden maart en april – voor zover zij ook aan de andere voorwaarden voldoen voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Wat verstaat men onder ‘bouwbedrijven’?

Het gaat om bedrijven die activiteiten uitoefenen die vallen onder het paritair comité van het bouwbedrijf (PC 124). Zo vallen onder anderen loodgieters, stukadoors, schilders … onder dit paritair comité. En wat met andere sectoren?

De FOD Sociale Zekerheid past deze soepele interpretatie alleen toe voor de bouwsector. Zelfstandigen actief in andere sectoren die niet verplicht zijn te sluiten en die moeilijkheden ondervinden om de regels rond social distancing toe te passen, hebben niet automatisch recht op het overbruggingsrecht. Zij moeten hun activiteiten in maart en/of april dus wél minstens zeven opeenvolgende dagen onderbreken om voor de maand maart en/of april recht te hebben op de uitkering.Blijf gezond en tot de volgende update!

Commentaires


bottom of page